Comhlachtaí Comhairleacha

Tugann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta tacaíocht taighde agus riaracháin do roinnt grúpaí comhairleacha neamhspleácha, lena n-áirítear an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais (NCC) agus an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí (EGFSN).

An Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais

National Competitiveness CouncilTugann an Chomhairle Náisiúnta Iomaíochais (NCC) tuairisc don Taoiseach maidir le gach príomh-shaincheist iomaíochais a bhaineann le geilleagar na hÉireann agus tugann sí moltaí ar na gníomhartha beartais a theastaíonn chun feabhas a chur ar staid iomaíochais na hÉireann.

Chuir an Rialtas an NCC ar bun i mí na Bealtaine 1997 mar chuid den chomhaontú Comhpháirtíocht 2000. Is é an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta a cheapann comhaltaí na Comhairle. Cuimsíonn an comhaltas reatha ionadaithe d’fhostóirí agus do cheardchumainn; daoine a bhfuil saineolas cuí acu ar iomaíochas; comhpháirtithe tionscail faoin bPlean Gníomhaíochta do Phoist; agus ionadaí don Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Cuireann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta tacaíocht taighde agus rúnaíochta ar fáil don Chomhairle.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gComhairle Náisiúnta Iomaíochais agus chun amharc ar a lánchatalóg foilseachán, tabhair cuairt ar a suíomh Gréasáin ag www.competitiveness.ie.

An Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí

Expert Group on Future Skills NeedsCuireann an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí (EGFSN) comhairle ar Rialtas na hÉireann maidir leis na riachtanais scileanna atá ag an ngeilleagar faoi láthair, maidir leis na riachtanais scileanna a bheidh ag an ngeilleagar sa todhchaí agus maidir le saincheisteanna eile margadh saothair a dhéanann difear d’fhás fiontar agus fostaíochta na hÉireann.

Tugann an EGFSN tuairisc don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus don Aire Oideachais agus Scileanna.

Cuimsíonn comhaltas an EGFSN ionadaithe don ghnó, d’fhostaithe, don lucht oideachais, do ranna rialtais agus do ghníomhaireachtaí stáit. Bíonn clár oibre an Ghrúpa á bhainistiú ag Ceann na Rúnaíochta atá lonnaithe sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Cuireann Aonad Scileanna agus Taighde Margadh Saothair SOLAS sonraí, anailís agus taighde ar fáil don Ghrúpa agus bainistíonn sé an Bunachar Sonraí Scileanna Náisiúnta. Tagann buiséad an EGFSN ón gCiste Náisiúnta Oiliúna.

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin an EGFSN ag www.skillsireland.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun amharc ar a lánchatalóg foilseachán.

Back to Top