Cé muid féin

John Halligan TD

John Halligan TD

Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt

Is é John Halligan TD an tAire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt sa Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

Sa Roinn seo maoirsíonn an tAire Halligan cur i bhfeidhm Nuálaíocht 2020, straitéis an Rialtais maidir le Taighde agus Forbairt, Eolaíocht agus Teicneolaíocht.

Áirítear air sin cláir thaighde agus nuálaíochta Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus Fhiontraíocht Éireann, an Clár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal agus ballraíocht na hÉireann d'eagraíochtaí taighde idirnáisiúnta, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa san áireamh. I measc fhreagrachtaí eile an Aire tá cláir thaighde agus nuálaíochta Eorpacha, Fís 2020 san áireamh, agus forbairt Limistéar Taighde na hEorpa.

Tá an tAire Halligan freagrach as réim rialála maoine intleachtúla na hÉireann a bhfuil sé mar aidhm léi cruthaitheacht a chur chun cinn agus luach saothair a thabhairt mar gheall uirthi, tacú le gníomhaíocht nuálach agus an timpeallacht ghnó a fheabhsú chun acmhainn maoine intleachtúla a thógáil ach leibhéal an ghnólachta. Léiríonn an réim rialála timpeallacht an dlí maoine intleachtúla idirnáisiúnta agus an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Is as Port Láirge ó dhúchas é an tAire Halligan. Is ceardchumannaí agus gníomhaí pobail é ar feadh a shaoil. Bhí sé ag obair leis an gcuideachta lastais coimeádán Bell Lines ar feadh roinnt mhaith blianta sula ndeachaigh leis an bpolaitíocht ar bhonn lánaimseartha. Toghadh é ar Chomhairle Cathrach Phort Láirge den chéad uair sa bhliain 1999 do Pháirtí na nOibrithe agus, ina dhiaidh sin, rith sé mar iarrthóir neamhspleách i dToghchán Áitiúil 2009 agus fuair sé an líon ba mhó vótaí ina thoghcheantar. Bhí sé ina Mhéara ar Phort Láirge i gcaitheamh an téarma sin, ó 2009 go 2010.

Toghadh chuig Dáil Éireann é den chéad uair in 2011 mar Theachta Dála Neamhspleách do thoghcheantar Phort Láirge agus, ó shin, bhí sé ina bhall de roinnt Coistí lena n-áirítear an Coiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí, an Coiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus an Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh.

Chomhbhunaigh sé an Chomhghuaillíocht Neamhspleách i mí Eanáir 2015 agus chuaigh an bhuíon seo de pholaiteoirí neamhspleácha a bhfuil an dearcadh céanna acu isteach sa Rialtas i mí na Bealtaine 2016. Ceapadh John ina Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna agus Nuálaíocht sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna. Athcheapadh é ina Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt i mí an Mheithimh 2017.

Tá triúr clainne air. Is ball de Amnesty International é ar feadh a shaoil agus tá suim mhór aige san eolaíocht agus sa dúlra.
Back to Top